กิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนาคณะฯร่วมกันระหว่างคณาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าฯ