สมาคมศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เริ่มก่อตั้งเมือปีพ.ศ.2529 โดยมีนายกสมาคมฯตามลำดับดังนี้

1.นายชาญชัย แสงหิรัญ (กจ.1)             ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2529 - พ.ศ.2531

2.นายหนึ่งแก่น บุญรอด (กจ.4)             ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2531 - พ.ศ.2533

3.นายวิมล ศักดิ์สงวน (กจ.4)                ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2534 - พ.ศ.2535

4.ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค (กจ.5)

5.นายพจนารถ วิทยากุล (กจ.5)            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2542 - พ.ศ.2543

6.ผศ.ดร.สมชาย กล้าหาญ (กจ.6)

7.ผศ.ดร.วัฒนชัย พงษ์นาค (กจ.5)        ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2544 - พ.ศ.2546

8.นายแสวง จันทร์ประเสริฐ (กจ.9)         ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548

9.นายณรงค์ศักดิ์ ทั่งทอง (กจ.15)         ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

10. นายสุขสันต์ ยังคล้าย (กจ.9)             ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 - พ.ศ.2552

12.นายเซียนแสง ตันติศรียานุรักษ์ (กจ.10) ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2553 - พ.ศ.2555

13. นส.จิราพร ลายลักษณ์ (กจ.12)         ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 - พ.ศ.2561

14.นายคมกริช ปานเพชร (กจ.4)            ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561 - พ.ศ.2561

15.นายพรชัย ปานศรีแก้ว  (กจ.10)         ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2561 - พศ.2566

16.นายวิโจน์ วิโรจน์จริยากร (กจ.18)     ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2567 - ปัจจุบัน