คุณพรชัย ปานศรีแก้ว

นายกสมาคม

คุณปณิธิ ยุติธรรม
อุปนายก คนที่ 1

คุณจิราพร ลายลักษณ์
อุปนายก คนที่ 2

รศ.กนก เลิศพานิช
เลขานุการ

คุณอัมพวัน สุกุมารทัต
เหรัญญิก

คุณวิทยา เจียมสถิตย์

ปฏิคม

คุณปุณณภพ เซ็นธุรี
นายทะเบียน

คุณยิ่งยอด ตังสุรัตน์
ผู้ช่วยนายทะเบียน

อาจารย์วนิดา ดวงก้งแสน
ประชาสัมพันธ์

คุณธำรงศักดิ์ เนตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

คุณธนศักดิ์ โพธิ์ศรี
กรรมการ

คุณภาสกร เขียวขจี
กรรมการ

คุณบุญเลิศ ไพรเถื่อน
กรรมการ

คุณหอมจันทร์ อินทรบุตร
กรรมการ

คุณคณิต ต้นโพธิ์
กรรมการ

อาจารย์เสาวคนธ์ เลิศกาญจนะ
กรรมการกิตติมศักดิ์

คุณสมัย เมืองทอง
กรรมการกิตติมศักดิ์

คุณดำรงศักดิ์ ปิ่นทอง
กรรมการกิตติมศักดิ์

รายชื่อผู้สนับสนุน