วินัย วิโรจน์จริยากร

กจ.18

นายกสมาคมฯ

 

คณิต ต้นโพธิ์

กจ.19

อุปนายกคนที่ 1

 

วิทยา เจียมสถิตย์

กจ.18

อุปนายกคนที่ 2

 ดุสิต เอื้ออำนาย

กจ.24

กรรมการและเลขานุการ

อติพร ค้วนสมบรูณ์

กจ.18

กรรมการและเหรัญญิก

ปุณณภพ เซ็นธุรี

กจ.21

กรรมการและประชาสัมพันธ์

ประภาส โกวสุจริตกุล

กจ.21

กรรมการและนายทะเบียน

สุธาศิณี ฤทธิวงศ์จักร

กจ.46

กรรมการและปฏิคม

ปุณ พิมพ์พงษ์

กจ.20

กรรมการ

วรวิทย์ ยินดีสุขสิริ

กจ.18

กรรมการ

ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์

กจ.18

กรรมการ

นัฐ วงศ์สนิท

กจ.20

กรรมการ

วรเชษฐ์ ท้วมสุวรรณ์

กจ.41

กรรมการ

วิโรจน์ เดือนวีระเดช

กจ.22

กรรมการ

กฤษฎา มีทอง

กจ.42

กรรมการ